Nieuws

Nieuwe drempelwaarden exclusief BTW. AD dient de raming (behoefte afgezet tegen de marktsituatie) en duur aan te besteden overeenkomst inclusief de opgenomen opties en verlengingen op basis van markttarieven (potentieel aanbod) te spiegelen tegen de onderstaande drempelbedragen. Advies, wanneer deze minder dan tien procent onder de drempel zit is het verstandig aan te besteden. Altijd zorgen voor een goede onderbouwde marktconsultatie zodat de juiste beslissing wordt genomen.

De drempelbedragen voor de jaren 01-01-2024 - 31-12-2025 zijn:

Concessieopdrachten:

Concessieovereenkomsten voor (openbare) werken  € 5.538.000
Dienstenconcessies € 5.538.000
   

 Klassiek Overheid:

Werken €  5.538.000
Leveringen en Diensten voor centrale overheid  €    143.000
Leveringen en diensten voor decentrale overheid €    221.000
Overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten €    750.000
Prijsvragen voor centrale overheid €    143.000
Prijsvragen voor decentrale overheid €    221.000
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken € 5.538.000
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken €    221.000

Speciale sectorbedrijven:

Werken €  5.538.000
Leveringen en Diensten  €    443.000
Opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten €  1.000.000
   

Defensie:

Werken €      5.538.000
Leveringen en Diensten  €    443.000

De drempelwaarden voor overheidsopdrachten voor werken zijn voor aanbestedende diensten van de Rijksoverheid gelijk aan die van andere aanbestedende diensten. Bij opdrachten voor leveringen en diensten verschillen de drempelwaarden voor de Rijksoverheid van die van andere aanbestedende diensten.

WIRA van kracht

Op 19 februari 2010 is de WIRA van kracht geworden. De WIRA zorgt voor de implementatie van richtlijn 2007/66/EG (rechtsbeschermingsrichtlijn aanbesteden). Deze wet beoogt de werking van de bestaande richtlijnen te verbeteren en verduidelijkingen aan te brengen die voortkomen uit uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Door de invoering van de WIRA worden de rechtsbeschermingsregels voor ondernemingen verder uitgebreid. Maar wat betekent dit voor u: in feite niets nieuws wanneer de Europese regels al die tijd goed zijn toegepast. 

 De WIRA op hoofdlijnen:

- Verplichte motivering van uw Gunningsbeslissing;

- Standstill-periode waarin inschrijvers bezwaar kunnen maken tegen de gemotiveerde afwijzing;

- Mogelijkheid de rechter te vragen de reeds gesloten Overeenkomst te vernietigen indien niet voldaan is aan de gemotiveerde afwijzing (beroepstermijn 30 dagen of 6 maanden);

- De introductie van de bestuurlijke boete met een waarde van maximaal 15% van de opdracht;

- De WIRA is ook van toepassing op nadere opdrachten onder een raamovereenkomst, indien deze nadere opdrachten een waarde hebben die de drempel te boven gaan.

Publiek inkopen valt meer en meer binnen een juridisch kader. U heeft uw inkoopbeleid hierop afgestemd en het is voor u al dagelijkse praktijk om alle inschrijvers een schriftelijke uitgebreide motivering te sturen waarin zij de scores, de relatieve positie ten opzichte van 'de winnaar' en de kenmerken en voordelen van de winnende inschrijving ontvangen. Dit geldt ook voor een MVO aanbesteding. Daarbij hanteert u conform het alcatelarrest een standstill-periode van 20 dagen, waarin de inschrijvers bezwaar kunnen maken. Dan zal een verzoek tot vernietiging en een bestuurlijke boete uw organisatie niet raken: u heeft immers voldaan aan de vereisten. Bovendien heeft u uw inkoopbeleid al aangepast op de invoering van de WIRA en is deze breed binnen de organisatie bekend gesteld.

Maar hoe zit dat met inkoopopdrachten waarbij de inkoopafdeling niet geraadpleegd wordt? Zijn deze opdrachten dan correct en conform regelgeving aanbesteed? Aangezien het nalevingspercentage in Nederland nog steeds ruim onder de 100% ligt, doen deze situaties zich wellicht ook in uw organisatie voor. Bekijkt u daarnaast eens hoe in uw organisatie de uitputting van contracten en in het bijzonder de raamovereenkomsten, waar minicompetitie plaatsvindt ingeregeld is. Door de invoering van de WIRA loopt uw organisatie daar wellicht het risico dat overeenkomsten wel ontbonden worden in de toekomst. Is iedereen in uw organisatie zich daar bewust van, en vooral bewust van de risico’s die men loopt? Een mooi moment om invoering van contract en leveranciersmanagement prioriteit te geven.